คลังสินค้าทัณฑ์บนคืออะไร

pexels photo 209251 1024x684 - รู้จักกับคลังสินค้าทัณฑ์บน

คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) คือ พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เก็บสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเพื่อใช้สำหรับเก็บของ รวมทั้งแสดง ขาย บรรจุ หรือประกอบ ของที่เก็บไว้ 

สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน

pexels photo 1267338 1024x683 - รู้จักกับคลังสินค้าทัณฑ์บน

เพื่อลดต้นทุนในการผลิตหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในจำนวนมาก ๆ รวมทั้งคลังฯ จะได้มีเวลาหาลูกค้าโดยไม่ต้องกังวลเรื่องระยะเวลาที่จำกัดเหมือนการฝากของไว้ที่คลังสินค้าของกรมท่าเรือ อีกทั้งสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนจะได้รับการยกเว้นการชำระอากรทั้งขาเข้าและขาออก ไม่ว่าจะเป็นการนำออกในสภาพเดิมที่นำเข้าหรือสภาพอื่น หากเป็นการโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่น หรือจำหน่ายให้แก่ผู้นำของเข้า แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการนำของในราชอาณาจักรที่ต้องเสียอากรขาออกเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน 

ประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บน

pexels photo 257636 1024x683 - รู้จักกับคลังสินค้าทัณฑ์บน

คลังสินค้าทัณฑ์บนสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อเก็บของ คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อแสดงและขาย และคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด โดยแยกได้อีก ดังนี้ 

คลังฯ ทั่วไป 

คลังฯ สำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

คลังฯ สำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ 

คลังฯ สำหรับเก็บน้ำมัน 

คลังฯ ประเภทร้านค้าปลอดอากร 

คลังฯ สำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ 

คลังฯ เพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน 

คลังฯ ประเภทโรงผลิตสินค้า 

คลังเสบียงทัณฑ์บน 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน

warehouse 83206 960 720 - รู้จักกับคลังสินค้าทัณฑ์บน

1. เป็นรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง 

2. มีสิทธิในการใช้พื้นที่ที่ขอจัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย 

3. ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ย้อนหลัง 3 ปี 

4. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประเภทที่ได้ยื่นขออนุญาต 

5. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประเภทที่ได้ยื่นขออนุญาต เว้นแต่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วก่อนวันยื่นคำขอรับอนุญาตเกิน 3 ปี 

หลักเกณฑ์ในการขอเปิดดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน

pexels photo 906494 1024x672 - รู้จักกับคลังสินค้าทัณฑ์บน

1. ก่อสร้างตามแบบที่ยื่นคำขอไว้กับกรมศุลกากร 

2. มีรั้วล้อมรอบ และประตูเข้า – ออกที่มั่นคงแข็งแรง 

3. มีห้องทำงานสำหรับพนักงานศุลกากร 

4. มีระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับศุลกากร 

5. มีระบบกล้องวงจรปิด 

6. มีระบบตรวจสอบสินค้าคงคลัง 

ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน

pexels photo 3821385 1024x683 - รู้จักกับคลังสินค้าทัณฑ์บน

1. ยื่นคำขออนุญาต 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติและเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุญาต 

3. ชำระค่าธรรมเนียม 

4. ออกใบอนุญาตและแจ้งเงื่อนไขให้ดำเนินการภายใน 90 วัน 

5. ดำเนินการตามเงื่อนไขและแจ้งขอเปิดดำเนินการ 

6. ตรวจสถานที่และเสนออธิบดีพิจารณาให้เปิดดำเนินการ 

ระยะเวลาการดำเนินการในคลังสินค้าทัณฑ์บน

pexels photo 1267329 1024x683 - รู้จักกับคลังสินค้าทัณฑ์บน

การเก็บของในคลังสินค้า สินค้าแต่ละประเภทสามารถเก็บได้นาน 2 ปี และขยายได้อีก 1 ปี ยกเว้น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งสามารถเก็บได้ 1 ปี สินค้าจัดนิทรรศการต้องส่งออกภายใน 60 วัน หลังจัดแสดงเสร็จ ขณะที่สินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ สามารถเก็บไว้ได้ในระยะเวลา 3 ปี และขยายเวลาต่อได้อีก 

รู้จักกับคลังสินค้าทัณฑ์บน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *